Als school vinden wij het belangrijk dat ouders en teamleden inspraak hebben. Daarom heeft ook onze school een medezeggenschapsraad, oftewel MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden.

De MR denkt en praat mee over het schoolbeleid. Daarnaast wordt er met enige regelmaat overlegd met de directeur. Als MR geven we adviezen en stemmen we wel of niet in met bepaalde besluiten. Wilt u contact opnemen met de MR, mailt u dan naar: mr-hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl.

GMR

Naast een MR op iedere school kent het VCO ook een overkoepelend orgaan de GMR, ofwel de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR denkt en praat mee over het beleid op bestuursniveau. Overleg vindt hier plaats met het bestuur van VCO. Net als de MR geeft de GMR adviezen en stemt al dan niet in met de te nemen besluiten op VCO-niveau.