We vinden het als school belangrijk dat ouders en teamleden inspraak hebben. Daarom heeft ook onze school een medezeggenschapsraad, oftewel MR. Als gevolg van de fusie heeft de school dit jaar een VMR, dat is een Voorlopige Medezeggenschaps-Raad. Deze bestaat uit de twee MR-en van de twee scholen, waaruit het Sterrenpalet ontstaan is. De VMR bestaat dit jaar uit vier ouders en vier teamleden.

De MR denkt en praat mee over het schoolbeleid. Er wordt overlegd met de directeur. De MR geeft adviezen en stemt wel of niet in met bepaalde besluiten. Wilt u contact opnemen met de MR, mailt u dan naar: mr@sterrenpaletvco.nl.

GMR

Naast een MR op iedere school kent VCO de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR denkt en praat mee over het beleid op bestuursniveau. Er wordt overlegd met de directie van VCO. Ook de GMR geeft adviezen en stemt al dan niet in met de te nemen besluiten op VCO-niveau.